مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OUI

مخفف عبارت OUI

organization unit indentify
نوع نوشته شدن مک آدرس در کامپیوتر به...
IOPS

مخفف عبارت IOPS

Input/Output Operation per Second
آی‌آپس یکی از سنجش‌های عملکرد متداول...