مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSR

مخفف عبارت PSR

PHP Standard Recommendation
PSR برای استانداردسازی مفاهیم برنامه...
TA

مخفف عبارت TA

Transactional Analysis
تحلیل تراکنشی (رفتار متقابل) یا به صورت...
OWL

مخفف عبارت OWL

Web Ontology Language
زبان هستی‌شناسی وب یا آوُ‌ل (OWL) زبانی...
NPW

مخفف عبارت NPW

Net Present Worth
معنای این عبارت ارزش خالص فعلی می باشد...