مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ALD

مخفف عبارت ALD

Alcoholic Liver Disease
سیروز کبدی یا بیماری کبد الکلی (ALD) یا...
ALL

مخفف عبارت ALL

Acute Lymphoblastic Leukemia
لوسمی حاد لنفوئیدی یا به اختصار ALL یکی...
SCA

مخفف عبارت SCA

Sickle-Cell Disease
کم‌خونی داسی شکل یک بیماری ژنتیکی و یک...
BMDW

مخفف عبارت BMDW

Bone Marrow Donors Worldwide
بانک اهدا کنندگان مغزاستخوان در سراسر...
SMN

مخفف عبارت SMN

Survival of Motor Neuron
SMN که مخفف عبارت انگلیسی «بقای سلول...