مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DMS

مخفف عبارت DMS

Database Management System
DMS مخفف عبارت سيستم مديريت پايگاه...
AWS

مخفف عبارت AWS

Amazon Web Services
وب سرویسهای آمازون یا خدمات وب آمازون...