مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CRC

مخفف عبارت CRC

Cyclical Redundancy Check
CRC یک روش محاسباتی پیچیده که برای چک...
CRC

مخفف عبارت CRC

Committee on the Rights of the Child
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون...