مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ALL
مخفف عبارت ALL
Acute Lymphoblastic Leukemia
لوسمی حاد لنفوئیدی یا به اختصار ALL یکی...
SCA
مخفف عبارت SCA
Sickle-Cell Disease
کم‌خونی داسی شکل یک بیماری ژنتیکی و یک...
AVF
مخفف عبارت AVF
Arterio Venous Fistula
فیستول شریانی وریدی به ارتباط غیرطبیعی...
BMDW
مخفف عبارت BMDW
Bone Marrow Donors Worldwide
بانک اهدا کنندگان مغزاستخوان در سراسر...
JCT
مخفف عبارت JCT
Juxtaglomerular Cell Tumor
تومور سلول جنب‌گلومرولی که نام دیگر آن...
CPP
مخفف عبارت CPP
Cranial Perfusion Pressure
فشار پرفیوژن جمجمه میزان CPP باید بالای...
CAD
مخفف عبارت CAD
Coronary Artery Disease
سُرخرگ کُرُنری یا شَریان اِکلیلی CAD...
SGOT
مخفف عبارت SGOT
Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase
آسپارتات ترانس آمیناز یا AST یا SGOT یک...
CPCR
مخفف عبارت CPCR
Cardio Pulmonary Cerebral Resuscitation
اقداماتی است كه به منظور برقراری گردش...