مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف پترول

پتروشیمی س. ایران

نماد گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان در بازار بورس و سهام ایران
پترول
ارسال نظر

ارسال نظر