مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NHMFL

مخفف عبارت NHMFL

National High Magnetic Field Laboratory
آزمایشگاه ملی میدان مغناطیسی بالا یک...
LANL

مخفف عبارت LANL

Los Alamos National Laboratory
آزمایشگاه ملی لاس آلاموس (LANL) یک مرکز...