مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPFS

مخفف عبارت IPFS

InterPlanetary File System
یک پروژه منبع باز که پروتکلی برای ذخیره...
IEO

مخفف عبارت IEO

Initial Exchange Offering
روشی برای جمع آوری کمک های مالی که برای...
ICO

مخفف عبارت ICO

Initial Coin Offering
روشی برای جمع آوری کمک های مالی که در...
CIRCAMP

مخفف عبارت CIRCAMP

Cospol Internet Related Child Abusive Material Project
پروژه مواد آزاردهنده کودکان مرتبط با...
IPMA

مخفف عبارت IPMA

International Public Management Association
انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه...