مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CRF

Chronic Renal Failure

نارسایی مزمن کلیه
CRF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود