مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UMVUE

مخفف عبارت UMVUE

Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator
«برآوردگر نااریب با کمترین واریانس...
ISP

مخفف عبارت ISP

Iman Chemi Pasargad
واردات و صادرات انواع کالا.خریدو‌فروش و...