مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AFI

مخفف عبارت AFI

Amniotic Fluid Index
AFI به معنی شاخص مایع آمنیوتیک است. این...
RDS

مخفف عبارت RDS

Respiratory Distress Syndrome
سندرم زجر تنفسی نوزادان(یا RDS) یک...
MAOI

مخفف عبارت MAOI

Monoamine Oxidase Inhibitor
مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز با نام...