مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AUR

مخفف عبارت AUR

Arch User Repository
آرچ لینوکس (یا آرچ) یک توزیع گنو/لینوکس...
AUR

مخفف عبارت AUR

American University of Rome
دانشگاه آمریکایی رم (AUR)، دانشگاهی...