مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JVM

مخفف عبارت JVM

Java Virtual Machine
JVM اجازه می دهد تا هر برنامه نوشته شده...
TUI

مخفف عبارت TUI

Text-based user interface
واسط کاربر متن بنیان به نوعی از واسط...