مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ADA

مخفف عبارت ADA

Americans with Disabilities Act
قانونی فدرال که در سال ۱۹۹۰ تصویب شد و...