مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EFL

مخفف عبارت EFL

English Football League
لیگ فوتبال انگلیسبا نام مخفف EFL که به...