مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EARC

مخفف عبارت EARC

Enhanced Audio Return Channel
کانال بازگشت صوتی پیشرفته یا به اختصار...
EEM

مخفف عبارت EEM

Enterprise Engineering Methodology
متدولوژی مهندسی سازمان (EEM) متدولوژی...