مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NPC

مخفف عبارت NPC

Non-Player Character
NPC به معنای کاراکتر غیر قابل بازی برای...
TPPA

مخفف عبارت TPPA

Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay
سنجش لختگی ذرات تارپیچ پالیدیوم...
RTD

مخفف عبارت RTD

Resistance Temperature Detector
RTD به معنای آشکارساز دمای مقاومتی است....