مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MG/DL

Milligram - Deciliter

میلیگرم بر دسی‌لیتر
MG/DL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود