مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SAA

مخفف عبارت SAA

Steroidal Antiandrogen AR
آنتی‌آندروژن استروئیدی به صورت مخفف...
SPO

مخفف عبارت SPO

Sozialdemokratische Partei Österreichs
حزب سوسیال‌دموکرات اتریش (SPO) حزبی...
TSD

مخفف عبارت TSD

Temperature-dependent Sex Determination
تعیین جنسیت وابسته به دما (TSD) نوعی...
LID

مخفف عبارت LID

Location Identifier
موقعیت‌یاب نشانه‌ای است برای اسامی و...
IMA

مخفف عبارت IMA

Integrated Modular Avionics
اویونیک ماجولار یکپارچه در حقیقت به...