مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DAC

Decentralized Autonomous Cooperative

سازمانی که توسط سهامداران کنترل می شود تا یک مرجع مرکزی.
DAC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود