مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MDS

Multi Dimensional Scaling

یک نوع مدل سازشی در مدلهای تصمیم گیری چند معیاره است.
MDS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود