مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UK

مخفف عبارت UK

United Kingdom
بریتانیا یا پادشاهی متحد بریتانیای کبیر...