مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GPT

مخفف عبارت GPT

Generative Pre-trained Transformer
چت جی‌پی‌تی (ChatGPT) یک بات مکالمه است...
AR

مخفف عبارت AR

Augmented Reality
واقعیت افزوده یا مخفف آن اِی‌آر «AR» یک...
MDMA

مخفف عبارت MDMA

MethyleneDioxyMethAmphetamine
اِکستازی (MDMA) دارویی از گروه آمفتامین...