مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AWS

مخفف عبارت AWS

Amazon Web Services
وب سرویسهای آمازون یا خدمات وب آمازون...