مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SDN

مخفف عبارت SDN

Specially Designated Nationals
فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده...
SDN

مخفف عبارت SDN

Software-Defined Networking
شبکه نرم‌افزار محور یا شبکه نرم‌افزاری...