مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JDL

مخفف عبارت JDL

JHipster Domain Language
زبان برنامه نویسی دامنه برای فریمورک...
FQDN

مخفف عبارت FQDN

Fully Qualified Domain Name
نام مناسب برای دامنه در ویندوز سرور در...
ARPA

مخفف عبارت ARPA

Address and Routing Parameter Area
نام دامنه آرپا یک دامنه سطح بالا در...