مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

E3

مخفف عبارت E3

Electronic Entertainment Expo
بزرگترین نمایشگاه گیمینگ که همه ساله در...
LAMP

مخفف عبارت LAMP

Linux, Apache, MySQL, and PHP
لمپ (LAMP) مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای...
PCOS

مخفف عبارت PCOS

Poly Cystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشانگان...
GDPR

مخفف عبارت GDPR

General Data Protection Regulation
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه...
SDE

مخفف عبارت SDE

Software-Defined Everything
نرم افزاری که همه چیز را تعریف کرده است....