مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ICTP

مخفف عبارت ICTP

International Centre for Theoretical Physics
مرکز بین‌المللی فیزیک نظری عبدالسلام...
ISU

مخفف عبارت ISU

Imam Sadegh University
دانشگاه امام صادق دانشگاهی در رشته‌های...
IUST

مخفف عبارت IUST

Iran University of Science and Technology
دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاهی...
QU

مخفف عبارت QU

Quinnipiac University
دانشگاه کوینیپیاک (QU) یک دانشگاه خصوصی...
UFC

مخفف عبارت UFC

Ultimate Fighting Championship
مبارزه قهرمانی نهایی یک سازمان برگزاری...
IIT

مخفف عبارت IIT

Indian Institutes of Technology
مؤسسات فناوری هندوستان مشهور به...