مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VAC
مخفف عبارت VAC
Visa Application Center
بعضی از کارهای مربوط به سفارتخانه‌ها...
CEH
مخفف عبارت CEH
Certified Ethical Hacker
ین مدرك بر روی تكنیكها و تكنولوژیهای هك...
WWAN
مخفف عبارت WWAN
Wireless Wide Area Network
به شبکه های بی سیم داده سرعت بالا اشاره...