مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MIT

مخفف عبارت MIT

Millî İstihbarat Teşkilatı
سازمان اطلاعات ملی (به ترکی استانبولی:...