مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OEE

مخفف عبارت OEE

Overall Equipment Effectiveness
OEE يک ابزار اندازه‌گيري جامع از...