مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TPPA

مخفف عبارت TPPA

Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay
سنجش لختگی ذرات تارپیچ پالیدیوم...
MVV

مخفف عبارت MVV

Maximum Ventilatory Volume
به حداکثر تنفس ارادی به صورت سریع و...