مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HR

مخفف عبارت HR

Hertzsprung Russell diagram
نمودار هرتسپرونگ راسل (به انگلیسی:...