مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRIWF

مخفف عبارت IRIWF

Islamic Republic of Iran Weightlifting Federation
فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی...
CRUSH

مخفف عبارت CRUSH

Committee for the Responsible Use of Silver in Health
کمیته مسئول استفاده از نقره در سلامت...
IAC

مخفف عبارت IAC

Institute for the African Child
کنفرانس کمیته بین آفریقایی در مورد...
CPJ

مخفف عبارت CPJ

The Committee to Protect Journalists
کمیته حمایت از روزنامه نگاران یک سازمان...
CPSS

مخفف عبارت CPSS

Committee on Payment and Settlement Systems
کمیته پرداخت و سیستم های حل و فصل...