مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AF

مخفف عبارت AF

Atrium Fibrilation
آریتمی قلبی به معنی غیرطبیعی بودن ریتم...
VF

مخفف عبارت VF

Ventricular Fibrilation
فیبریلاسیون نوعی از آریتمی قلبی است که...