مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IPP

Idiopatic Perecocious Puberty

بلوغ زودرس ایدیوپاتیک(سرشتی)
IPP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود