مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRSF

مخفف عبارت IRSF

Iran Roller Skating Federation
فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو جمهوری...
IRIBF

مخفف عبارت IRIBF

Islamic Republic of Iran Basketball Federation
فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران...
MOOC

مخفف عبارت MOOC

Massive Online Open Course
با توجه به اهمیت یادگیری در تمامی جوامع...