مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRSF
مخفف عبارت IRSF
Iran Roller Skating Federation
فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو جمهوری...
IRIBF
مخفف عبارت IRIBF
Islamic Republic of Iran Basketball Federation
فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران...
MOOC
مخفف عبارت MOOC
Massive Online Open Course
با توجه به اهمیت یادگیری در تمامی جوامع...
CPO
مخفف عبارت CPO
Chief Procurement Officer
مدیر ارشد تدارکات از مدیران ارشد اجرایی...