مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OR

مخفف عبارت OR

Operation Research
نام یکی از گرایش های تحصیلی ریاضیات در...