مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TRORS

مخفف عبارت TRORS

Total Rate Of Return Swap
مبادله کل بازده با نام‌های دیگر مبادله...
VHS

مخفف عبارت VHS

Video Home System
سیستم ویدئو خانگی‏ (که به اختصار به آن...
VTP

مخفف عبارت VTP

vlan truncking protocol
در شبکه های کامپیوتری پروتکلی وجود دارد...