مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSH

مخفف عبارت PSH

Pumped Storage Hydroelectricity
نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای نوعی ذخیره انرژی...
MSF

مخفف عبارت MSF

Multi-stage Flash Distillation
تقطیر ناگهانی چندمرحله‌ای یا MSF...
TGA

مخفف عبارت TGA

Thermo Gravimetric Analysis
وزن سنجی حرارتی یا وزن سنجی گرمایی...
ASTER

مخفف عبارت ASTER

Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer
رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و گسیل...
TUBE

مخفف عبارت TUBE

Thermal Underwater Buoyancy Exchange
تبادل حرارتی شناور زیر آب (اختراع...