مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TQ

Technical Query

سوال فنی، این اصطلاح در پروژه های عمرانی که تامین کننده خارجی دارند استفاده می شود
TQ
ارسال نظر

ارسال نظر