مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EFL

مخفف عبارت EFL

English Football League
لیگ فوتبال انگلیسبا نام مخفف EFL که به...
HFT

مخفف عبارت HFT

High-Frequency Trading
نوعی از معاملات الگوریتمی که شامل اجرای...
GTC

مخفف عبارت GTC

Gran Telescopio Canarias
تلسکوپ بزرگ جزایر قناری (GTC) نام یکی...