مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GTC

مخفف عبارت GTC

Gran Telescopio Canarias
تلسکوپ بزرگ جزایر قناری (GTC) نام یکی...
FNA

مخفف عبارت FNA

Flora of North America North of Mexico
گیاهان آمریکای شمالی (معمولاً به صورت...
ICF

مخفف عبارت ICF

IntraCellular Fluid
سیتوزول یا مایع درون‌سلولی (ICF) که گاه...
ITP

مخفف عبارت ITP

Idiopathic Thrombocytopenic Purpura
ترومبوسیتوپنی (ITP) به اختلال در...