مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BTU

مخفف عبارت BTU

British Thermal Unit
یکای بریتانیایی حرارت (با نماد اختصاری...