مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IBM

مخفف عبارت IBM

International Business Machines Corporation
شرکت ماشین آلات بین المللی کسب و کار یک...