مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

N

مخفف عبارت N

Newton
مقیاس نیوتن مقیاسی برای اندازه‌گیری دما...
VC

مخفف عبارت VC

Vital Capacity
ظرفیت حیاتی یا VC: حداکثر حجم هوایی است...