مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BIN

مخفف عبارت BIN

Bank Identification Number
شش رقم اول کارت‌های بانکی که معرف شماره...
DMP

مخفف عبارت DMP

Data Management Platform
بازاریاب‌ها سعی می‌کنند با استفاده از...