مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HTML

مخفف عبارت HTML

Hyper Text Markup Language
اچ‌تی‌ام‌ال یا زنگام (زبان نشانه‌گذاری...