مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PWA
مخفف عبارت PWA
Progressive Web Application
برنامه های پیشرفته وب ( PWAs ) برنامه...
OBS
مخفف عبارت OBS
Organization Breakdown Structure
OBS همان ساختار شکست سازمانی یا به...
SDLC
مخفف عبارت SDLC
Software Development Life Cycle
چرخه حیات توسعه سیستم (SDLC) ، از چرخه...
OODLC
مخفف عبارت OODLC
Object Oriented Development Life Cycle
چرخه حیات سیستم های شی گرا در مهندسی...
NDP
مخفف عبارت NDP
neighbor discovery protocol
در شبکه های مبتنی بر سخت افزار سیسکو...
T9
مخفف عبارت T9
Text input on 9 Keys
نوعی نرم افزار برای ورودی متن پیشگویانه...
CLDC
مخفف عبارت CLDC
Connected Limited Device Configuration
CLDC یک دستگاه مجازی استاندراد شده و...
CDP
مخفف عبارت CDP
cisco discovery protocol
این پروتکل مختص سخت افزارهای سیسکو می...