مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PRC

مخفف عبارت PRC

The Professional Regulation Commission
کمیسیون مقررات حرفه ای PRC یک کمیسیون...